پرش لینک ها

محصولات

رنگرزی،تکمیل سیستم پنبه‌ای

مقدمات ، رنگرزی ، تکمیل

ریسندگی الیاف پلی استر

آنتی استاتیک ،  نرمکن‌ها ، اسپین فینیش‌های سیستم cotton type

ریسندگی الیاف اکرلیک

انواع آنتی استاتیک ها ، دیسپرس کننده مایع ، روغن های ریسندگی  و ریتارد